บริการจดทะเบียน

เลิก-ชำระบัญชี บริษัท-ห้างฯ เอกสารที่ใช้ในการเลิกบริษัท/ห้างฯ ภพ.01 ตัวจริง (ต้องนำไปคืน) ภพ.20 ตัวจริง (ต้องนำไปคืน) ภพ.09 ตัวจริง (ถ้ามี) (ต้องนำไปคืน) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท/ห้าง ตัวจริง (ต้องนำไปคืน) สำเนา ภพ.30+ใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 2 ปี (กรณีที่บริษัท/ห้างฯที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี ให้เริ่มจากวันที่เปิดกิจการ) หนังสือรับรองของบริษัท/ห้างฯ (ชุดล่าสุด) จำนวน 1 ชุด สำเนางบการเงิน+ ภงด.50 ย้อนหลัง 2 ปี (กรณีที่บริษัท/ห้างฯที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี ให้เริ่มจากวันที่เปิดกิจการ) สำเนา ภงด.51+ สำเนาใบเสร็จ ย้อนหลัง 2 ปี(กรณีที่บริษัท/ห้างฯที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี ให้เริ่มจากวันที่เปิดกิจการ) รายงานสต๊อคสินค้าคงเหลือปีล่าสุด (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ/หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน จำนวนคนละ 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง จำนวน 2 ชุด ใบกำกับภาษีขาย+ใบกำกับภาษีซื้อ+บิลรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของปีที่จะเลิก(เพื่อปิดงบการเงิน) แผนที่ของสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด ตรายาง **********สำเนาเอกสารทุกฉบับกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องด้วย**************