บริการจดทะเบียน

แก้ไขที่อยู่บริษัท-ห้างฯ เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขที่อยู่นิติบุคคล (ย้ายสถานประกอบการ) เอกสารที่ใช้ในแก้ไขที่อยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งของสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด แผนที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด ตรายาง เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขที่อยู่ที่กรมสรรพากร หนังสือรับรอง ฉบับล่าสุด (ขอไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 2 ชุด ฉบับจริง สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท/ห้างฯ พร้อมตัวจริง (ต้องนำไปเปลี่ยน) จำนวน 1 ชุด สำเนา ภพ.20 ฉบับลายน้ำ พร้อมฉบับจริง (ต้องนำไปเปลี่ยน) จำนวน 1 ชุด สำเนาภ.พ.09 (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งของสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง สัญญาเช่าของอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ(กรณีเช่า) สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการเจ้าของอาคาร จำนวน 2 ชุด * กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล ให้แนบ หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง รูปถ่ายของสถานประกอบการถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่และป้ายชื่อ พร้อมตัวอาคารให้ชัดเจน จำนวน 3 รูป แผนที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด ตรายาง
แก้ไขตรายาง-ชื่อนิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขตรายางของบริษัท/ห้างฯ หนังสือรับรองฉบับล่าสุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด ตรายางเก่า ตรายางใหม่ เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขชื่อนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 2 ชุด ตรายางเก่า ตรายางใหม่ ระบุชื่อใหม่ที่จะใช้ในการจองชื่อ จำนวน 3 ชื่อ เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขชื่อนิติบุคคลที่กรมสรรพากร สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด หนังสือรับรองฉบับล่าสุด ( ขอไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) สำเนา ภพ . 01 จำนวน 2 ชุด สำเนาภพ . 09 ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ชุด สำเนา ภพ . 20 ( ทะเบียนลายน้ำ ) + ฉบับจริง ( ต้องน้ำไปเปลี่ยน ) จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวผู้สียภาษีของบริษัทฯ / ห้าง ฯ + ฉบับจริง (ต้องนำไปเปลี่ยน ) จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายสถานประกอบการ ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ และ ป้ายชื่อบริษัท ฯใหม่ พร้อมตัวอาคารให้ชัดเจน จำนวน 3 รูป
เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขอำนาจกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ หนังสือรับรอง ฉบับล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ จำนวน 2 ชุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการเข้าใหม่ จำนวนคนละ 1 ชุด ตรายาง
เพิ่ม-ลด ทุน-วัตถุประสงค์ เอกสารที่ต้องใช้ในการเพิ่ม/ลดทุน บริษัท/ห้างฯ หนังสือรับรอง ฉบับล่าสุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ จำนวน 2 ชุด สำเนา บอจ.5 ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ชุด ระบุทุนที่จะเพิ่ม/ลด ตรายาง หมายเหตุ ของห้างจะไม่มีข้อ 3 เอกสารที่ต้องใช้ในเพิ่มวัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ฉบับล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 3 ชุด ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มทั้งหมด สำเนา ภพ . 01 จำนวน 1 ชุด สำเนาภพ . 09 ที่เคยจดไว้ทุกฉบับ ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด สำเนา ภพ . 20 ( ทะเบียนลายน้ำ ) จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวผู้สียภาษีของบริษัทฯ / ห้าง ฯ จำนวน 1 ชุด สำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด ตรายาง
เพิ่ม-ลด กรรมการ-ผู้ถือหุ้น เอกสารที่ต้องใช้ในการแก้ไขกรรมการ/ผู้ถือหุ้น เข้า-ออก หนังสือรับรอง ฉบับล่าสุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจคนเดิม จำนวน 2 ชุด สำเนา บอจ.5 ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น คนใหม่ จำนวนคนละ 1 ชุด ตรายาง
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เอกสารที่ใช้ในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 ) ฉบับล่าสุด สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เข้าถือหุ้นใหม่ คนละ 1 ชุด
ขอหนังสือรับรอง-เอกสารต่าง ๆ เอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือรับรอง หนังสือรับรองฉบับเดิม จำนวน 1 ชุด -> แจ้งชื่อบริษัท/ห้างฯ พร้อมทะเบียนเลขทะเบียนนิติบุคคล แจ้งรายละเอียดที่ต้องการขอรับรอง เช่น -> หนังสือรับรองรอง + วัตถุประสงค์ -> หนังสือบริคณห์สนธิ ( บอจ.2 ) -> หนังสือรายงานการประชุม + หนังสือนัดประชุม ( ถ้ามี ) -> หนังสือรับรองตรายาง ( บอจ.3 ) -> บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) **********สำเนาเอกสารทุกฉบับกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องด้วย**************