งานบริการ

ยื่นแบบสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย - ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3) - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53) - จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30) - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน - จัดทำ/ยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน - ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม >> ยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์และสรรพากรประจำปี ประกอบด้วย - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (แบบ ภงด.51) และสิ้นปี (แบบ ภงด.50) - จัดทำ/ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (แบบ สบช.3) - จัดทำ/ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (แบบ ภงด.1ก) >> จัดทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย - ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง - ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการค้าแต่ละเดือน - จัดทำสมุดบัญชีรายวันซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, ทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท - จัดทำงบทดลองและงบการเงิน - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconcile) - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น - ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี - ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม