ค่าบริการ

ค่าบริการจัดทำบัญชี ประจำเดือนเริ่มต้นที่ 1,800.-บาทต่อเดือนโดย

เกณฑ์การคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับ
1. ปริมาณเอกสารประกอบการบัญชี (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-รายการปรับปรุง)
2. ลักษณะวิธีการดำเนินธุรกิจของ กิจการ (ซื้อมาขายไป, บริการ, ผลิต เป็นต้น)
3. การจัดทำบัญชีสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม


เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีเบื้องต้นที่จำเป็นที่ท่านต้องจัดเตรียม

เอกสารที่ใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล
1.01 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท หนังสือรับรอง และเอกสารแนบฯ
1.02 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
1.03 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
1.04 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
1.05 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.01)
1.06 คำขอเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.09) ล่าสุด ถ้ามี
1.07 รายละเอียดการเปิดบัญชีธนาคาร (ทุกบัญชี)
1.08 รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ
1.09 รายละเอียดของสินค้า, กลุ่มสินค้า
1.10 รายงานการประชุม (กรณีเป็นบริษัท)

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
2.01 เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
2.02 เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้
2.03 เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
2.04 เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้าเช่น ใบสำคัญรับ,slipใบนำฝากธนาคาร
2.05 เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือ slipใบถอนเงิน
2.06 Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
2.07 หนังสือรับรองการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณี รับ เงิน)
2.08 หนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณีจ่ายเงิน)
2.09 แบบยื่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.10 แบบยื่น ภ.ง.ด.1, ประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.11 แบบยื่น ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.12 รายงานสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการรับเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีนั้น ทางบริษัทฯ จะรับเอกสารที่ใช้จัดทำบัญชีของท่าน 
ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อใช้จัดเตรียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย(แบบ ภงด.1,3 และ53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม(แบบ 

ภพ.30) 
เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ